Gần 1 tuần nay dùng IE kg vào vnmon dc, báo lỗi hoài. Dùng firefox thì vào dc. Mong admin và các mod kiểm tra lại