Mọi việc trên đời
Chớ làm đại khái
Khi bạn đi đái
Tụt hẳn quần ra
Nếu không sợ ma
Tắt đèn khi ngủ
Mụn đang mưng mủ
Chớ có nặn liều
Cô bạn mới yêu
Đừng đòi … ấy vội
Gặp thằng sởi lởi
Cẩn thận bị lừa
Gặp con đong đưa
Cài quần cho chặt
Có em thắc mắc
Mười bảy tuổi rồi
Mà sao núi đồi
Vẫn chưa thấy nhú
Có cậu lại cú
Người thì lớn lên
Mà nhìn thằng em
Vẫn như cát-tút.
Gặp nhau là gút!
Sẽ ổn cả hai
Cát tút sẽ dài
Núi đồi sẽ mọc
Hãy đừng hấp tấp
Mọi việc trên đời
Chớ làm đại khái....