mình xem phim trong mục phim hot 10 phim thì có đến 9 phim là nó hiện thông báo Loading plugin, pleased wait.... đã down flash mới nhất, thử lại ở các trình duyệt khác. thậm chí xem bằng điện thoại cũng bị như thế. bạn nào giúp với