nick ancient126 của mình đã được nâng cấp và đã thành công rồi. Nhưng tại sao hôm nay mình vào lại trỏ về trạng thái ban đầu là sao. Mong ban quản trị trả lời.