- Chức năng "Xem lại bài viết" khá cần thiết để kiểm tra topic sắp gửi trình bày có theo ý muốn không. Nhưng chức năng này bị lỗi gặp khi sử dụng ở các topic ảnh kích thước lớn hơn khung bài viết. Năm ngoái chức năng này còn bình thường, trước khi gửi các topic ảnh mà bấm nút "Xem lại bài viết " để kiểm nghiệm thì ảnh có lớn đến đâu vẫn ép trọn trong khung bài viết. Còn bây giờ ảnh hiển thị trong chế độ "Xem lại bài viết" cứ bị thiếu.

Ví dụ trường hợp ảnh này:
Ảnh đầy đủ của topic đã gửi rồi

Nhưng ảnh hiển thị trong chế độ xem trước bị thiếu so với ảnh trong topic đã gửi