em muôn ấn chuột phải để mở QC ra 1 tab mới có dc ko anh?. nhiều lúc muốn mở QC ra toàn phảo ấn chuột trái rồi lai phải click ve trang của mình thấy hơi bị mất công