sao ních em không đăng được trong mục Rao vặt và quảng cáo vậy, Nếu ních em được thì mấy pro chỉ em làm sao có thể đăng được vào mục đấy