BM đã set quyền hạn cho 2 bạn

2 bạn xem tin nhắn yahoo nhé ..Thân