buồn buồn nhớ lại hồi đó cùng mấy thang bạn rãnh rãnh ngồi làm thơ , còn nhớ được 1 bài pót lên anh em đọc cho vui nha !

Quân ta cầm cờ chọt quân địch
Quân địch lấy miệng cắn quân ta
Bí thế , cùng đường ta nhả độc
9 tháng 10 ngày thả tù binh .